تجهیزات جانبی توربین

تجهیزات اگزوز و Air Intake جهت توربین های صنعتی و نیروگاهی :

تامین هوای احتراق با کیفیت بالا (فاقد ذرات جامد معلق) برای توربین های گازی با طراحی و استفاده از سیستم Air Intake حاصل می شود که با انجام عمل فیلترینگ هوا، آن را به سمت توربین هدایت می کند و پس از احتراق نیز گاز خروجی از توربین با دمای بسیار زیاد به سمت بیرون یا در نیروگاه های سیکل ترکیبی به سمت بویلر هدایت شده و تولید بخار جهت نیروی محرک توربین یا سایر مصارف را ایجاد می کند.