مطالب مفید

کنترل های داخلی

کنترل های داخلی

کنترل های داخلی :تعریف سیستم کنترل داخلی : ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است ...