وب سایت رسمی شرکت آروین صنعت آپادانا

مطالب مفید

ادامه مطلب
آزمایشگاه صوت

آزمایشگاه صوت

آزمایشگاه صوت    یکی از متداول ترین روش های کنترل بازتابش صوت، جذب صوت است. در راستای استفاده از مواد جاذب صوت در سیستم های کنترل صوت، تعیین ضریب ...
ادامه مطلب
مفاهیم اساسی صوت

مفاهیم اساسی صوت

مفاهیم اساسی صوت  در این بخش به ارائه مفاهیم کلی از صوت و لزوم استفاده از سیستم های کنترل صوت پرداخته خواهد شد. تعاریف مختلفی برای صوت بیان شده ...
ادامه مطلب
کنترل های داخلی

کنترل های داخلی

کنترل های داخلی :تعریف سیستم کنترل داخلی : ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به ...