وب سایت رسمی شرکت آروین صنعت آپادانا

بررسي آلودگي صداي كوره بلند در يك صنعت فولاد به منظور كنترل صدا

بررسي آلودگي صداي كوره بلند در يك صنعت فولاد به منظور كنترل صدا

بررسي آلودگي صوتی كوره بلند در يك صنعت فولاد به منظور كنترل صدا

 

مقدمه: در صنعت فولاد كوره هاي با سوخت كك كه جهت ذوب سنگ آهن و توليد چدن مورد استفاده قرار مي گيرند از منابع صداي آزاردهنده محسوب مي گردند. هدف مطالعه حاضربررسي آلودگي صداي كوره بلند يك صنعت فولاد و مطالعه ويژگي هاي صداي آن به منظور طرح كنترل صدا بود.

 

روش ها: اندازه گيري تراز صدا و تجزيه فركانسي آن با استفاده از ترازسنج صدا مدلCell.450 و دزيمتري صدا با استفاده از دزيمتر مدلTES-1345انجام گرديد. توزيع تراز صدا در محوطه كوره بصورت نقشه صوتي با استفاده از نرم افزار SURFERتهيه گرديد و ويژگي هاي عايق بندي صوتي اتاق كنترل كوره و اتاق استراحت كارگران كوره مورد تحليل آكوستيكي قرارگرفت. اصلاح اتاق استراحت كارگران و طراحي مجدد درب و پنجره اتاق كنترل پيشنهاد و ميزان تاثير مداخلات برآورد گرديد. 

 

يافته ها:تراز كلي فشار صوت در محوطه كوره dB(Lin) 3/90 و فركانس غالب آن Hz4000 در شبكه خطي (Lin) تعيين شد. ميزان افت انتقال صوت ديوار جداكننده اتاق كنترل و اتاق استراحت كارگران كوره به ترتيب dB 3/10 و dB 23/4 تعيين شد. دز صداي دريافتي كارگران240درصد تعيين گرديد. ميزان كاهش تراز صوت اتاق ها با اجراي طرح هاي كنترلي ارائه شده بر مبناي عايق بندي صوت در واحد كوره dB 30 برآورد شده است.

 

نتيجه گيري: عامل اصلي آلودگي صدا در اطراف كوره ناشي از جريان آشفته و متلاطم هوا در كانال ‍ هاي هواي ورودي به كوره بود كه با توجه به امكان سنجي صورت گرفته پناهگاه صوتي استاندارد در قالب اتاق كنترل و استراحت موثرترين روش كنترل مواجهه كارگران با صدا ارائه و طراحي گرديدكه براين اساس ميزان دز صداي دريافتي كارگران به كمتر از 100 درصد كاهش خواهد يافت.

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.